MUSISZ PRZECZYTAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI, ABY ZAKUPIĆ PRODUKTY COUNTDOWN NYE.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE DOSTOSOWANE DO MONITOROWANIA AUDIO I WIDEO). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 godzin dziennie przez styczeń 2, 2019.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM KREATYWNEJ PRODUKCJI AUDIO / WIDEO. Rejestrując się, zamawianie online lub przez telefon, korzystania lub innych czynności wymagających dostępu twórczego Audio / Video Production, lub ich składników, w jakikolwiek sposób, ty uznajesz ŻE przeczytać i zrozumieć Niniejsza umowa, ZEZWOLENIA NA stać się stroną NINIEJSZA UMOWA I ZOBOWIĄZUJĄCA SIĘ DO PRZESTRZEGANIA I PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW NINIEJSZYCH. Ten kreatywny produkcji audio / video jest oferowane i udostępniane wyłącznie do profesjonalnych radiowych, dj'ów, konsultanci, etykiety, hotele, kluby, bary, restauracje, promotorów i innych takich ZAWODOWYCH osób i / lub podmiotów. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, nie akceptują I ZGADZA SIĘ WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY O zaprzestanie rejestracji / zamówienie PROCES I NIE KORZYSTAĆ Produkt, CREATIVE Audio / Video produkcji lub żadnej muzyki, tekstu lub INNE MATERIAŁY DOSTĘPNE PRZEZ TWÓRCZĄ PRODUKCJĘ AUDIO / WIDEO W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

UŻYTKOWNIK JEST PRZECIWNIE ZABRONIONY ZA POMOCĄ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK I CAŁKOWITYCH DOPUSZCZALNYCH PRODUKTÓW PRZEZ KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. NA YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM lub JAKIEKOLWIEK INNE STRONY DOSTĘPUJĄCE NA STRONIE INTERNETOWEJ I STRONY FTP, BEZ WYRAŹNYCH PISEMNYCH DOKUMENTACJI Z NASZEGO DZIAŁU LICENCJONOWANIA.

Wszystkie filmy zostały oznaczone znakiem wodnym w celu zidentyfikowania wszelkich naruszeń. Wszelkie naruszenia będą kontynuowane i zostaną umieszczone na czarnej liście i zablokowane w przyszłych zakupach.

Zasady użytkowania:

  • Ta Kreacja Produkcji Audio / Video jest dostarczana użytkownikowi jako użytkownik końcowy i nie powinna w żaden sposób być reprodukowana, modyfikowana, dostosowywana, przesyłana, sprzedawana, wypożyczana, wydzierżawiona, licencjonowana, przekazywana, dystrybuowana lub w inny sposób dystrybuowana osobom trzecim. lub zmienione w jakikolwiek sposób.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Ta twórcza produkcja audio / wideo jest środkiem do odbierania treści dostarczanych przez firmę i wymaga utworzenia indywidualnego konta i zatwierdzenia go przez Firmę w celu subskrybowania Usługi. Każde konto może być używane tylko przez osobę, która utworzyła konto. W żadnym wypadku konto nie może być udostępniane lub wykorzystywane przez więcej niż jednego użytkownika, a takie działanie będzie uważane za podstawę do zablokowania konta, zakończenia konta lub innych działań o charakterze karnym. Obejmuje to udostępnienie indywidualnego ID Twojego konta każdej innej osobie / podmiotowi.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma zachowuje wyłączną kontrolę nad produkcją Creative Audio / Video oraz wszystkimi związanymi z nią prawami własności intelektualnej. Subskrybując usługę dostarczania treści oferowaną za pośrednictwem Creative Audio / Video Production, nie stajesz się jej właścicielem. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nie uzyskasz żadnych praw ani licencji na patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub znaki handlowe w odniesieniu do Produkcji audio / wideo Creative lub jej zawartości, a Firma zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy. Kreatywna produkcja audio / wideo zawiera zastrzeżone i poufne informacje, które są chronione prawem autorskim i postanowieniami traktatów międzynarodowych.
  • Użytkownik zgadza się nie usuwać z jakichkolwiek kopii Produkcji Creative Audio / Video żadnych praw autorskich i / lub innych informacji o prawach majątkowych, które pojawiają się w Produkcji Creative Audio / Video pierwotnie dostarczonej przez Firmę.
  • Użytkownik zgadza się nie dekompilować, dezasemblować, odszyfrowywać, tłumaczyć, edytować, tworzyć dzieł pochodnych, wyodrębniać ani odtwarzać kodu źródłowego, ani odsprzedawać Produkcji Creative Audio / Video, ani próbować, ani pomagać innym, aby to zrobić.
  • Użytkownik zgadza się nie powielać, rozpowszechniać, rozpowszechniać, sprzedawać, udostępniać stronom trzecim ani nie rozpowszechniać tej Produkcji Audio / Wideo dla kogokolwiek ani nie wykorzystywać Produkcji Audio / Video do celów komercyjnych lub niekomercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy. Każde takie nieuprawnione rozdzielcze działanie stanowi naruszenie federalnego prawa autorskiego pod 17 USC § 106 za które można uznać odpowiedzialności za umyślne bezprawne zachowanie, podlega karze grzywny w wysokości do stu pięćdziesięciu tysięcy dolarów ($ 150,000) za naruszenie ustawy.
  • Treści dostarczane za pośrednictwem Creative Audio / Video Production są własnością osób trzecich, które zachowują na własność prawo własności i mają licencję na Firmę. Treści są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Treści otrzymane od Spółki mogą być wyświetlane, wykorzystywane i odtwarzane wyłącznie przez subskrybenta, któremu udostępniana jest zawartość i wyłącznie do celów objętych niniejszą Umową.
  • Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać treści w sposób, który naruszałby prawa autorskie lub inną wyłączną ochronę zapewnianą przez utwór i potwierdził, że każde wykorzystanie naruszające prawa wygasa Twoje prawa do prywatności na mocy niniejszej Umowy, a także może skutkować osobistą odpowiedzialnością prawną w ramach lub prawo federalne. Prawo federalne przewiduje surowe sankcje cywilne i karne za niedozwolone powielanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie lub cyfrową transmisję nagrań dźwiękowych chronionych prawem autorskim i / lub innych chronionych utworów w sekcji 17 USC 501, 506. Wykonywanie nieautoryzowanych kopii dzieł chronionych prawem autorskim stanowi kradzież, za którą możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za tysiące dolarów odszkodowania. Udostępnianie treści dostępnych w sieci Peer to Peer (P2P) lub innych metod nieautoryzowanego przesyłania chronionych lub podlegających ochronie utworów również stanowi naruszenie praw autorskich. Niniejsza Umowa stanowi zawiadomienie o ochronie praw autorskich do treści dostarczanych za pośrednictwem Produkcji audio / wideo Creative, a każde nielegalne użycie może skutkować stwierdzeniem umyślnego naruszenia praw autorskich w sądzie federalnym zagrożonym grzywną w wysokości do stu pięćdziesięciu tysięcy ($ 150,000) dolarów za czynność naruszającą prawo lub inną poważną odpowiedzialność cywilną lub karną.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści mają znak wodny z osobistym identyfikatorem, który można zidentyfikować i że będzie on odpowiedzialny za kopiowanie lub nielegalne ponowne rozpowszechnianie Produkcji Creative Audio / Video lub treści w całości lub w części zgodnie z powyższym.

Semestr. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Ograniczenie odpowiedzialności. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Spółka, jej licencjodawcy, dostawcy, partnerzy, podmioty stowarzyszone ani dostawcy usług stron trzecich nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika lub strony trzeciej za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, przykładowe, karne lub wynikowe szkód lub jakiejkolwiek innej formy odszkodowania w jakikolwiek sposób wynikającej z lub w związku z niniejszą Umową lub korzystania z Produkcji Audio / Video Kreatywności, niezależnie od formy działania lub podstawy roszczenia lub czy Firma została poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń i wykluczeń mogą nie mieć zastosowania.

Korzystanie z informacji. Niniejszym udzielasz Firmie zgody na wykorzystanie wszelkich informacji uzyskanych podczas korzystania z Produkcji Creative Audio / Video lub innych informacji przekazanych Firmie w dowolny sposób wybrany przez Firmę w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Zmiany. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Umowy w dowolnym momencie i do nakładania nowych lub dodatkowych warunków korzystania z Produkcji audio / wideo. Takie modyfikacje i dodatkowe warunki będą natychmiast obowiązywać i włączone do niniejszej Umowy. Dalsze korzystanie z Produkcji Kreatywnego Audio / Wideo będzie uważane za akceptację.

Odszkodowanie. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Wybór prawa i zgoda na jurysdykcję. Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Ohio, USA, bez względu na przepisy kolizyjne; Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów federalnych i stanowych w hrabstwie Clermont w stanie Ohio w USA w odniesieniu do wszystkich sporów wynikających z Produkcji audio / wideo Creative lub związanych z tą produkcją. Ponadto, wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w takich sądach dla wszelkich działań podjętych przez Ciebie przeciwko nam (lub naszym oddziałom).

Całość porozumienia. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

WSZYSTKIE ZAMÓWIENIA NIESTANDARDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE SOBOTĄ, GRUDNIA 27, 2018 W NOON, EST w celu zagwarantowania terminowej dostawy bez opłaty za pośpiech.

Wszystkie zamówienia po tym terminie spowodują opłatę RUSH plus wszelkie przyspieszone opłaty FedEx.

WSZYSTKIE WYPRZEDAŻE SIĘ SKOŃCZYŁY! ZWROTY NIE BĘDĄ DOKONYWANE. BEZ WYJĄTKÓW.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy: napisz e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Dziękuję Ci! Szczęśliwego Nowego Roku!

*** ALARM ZNIŻKI ***

Proszę odbierz WIDEO odliczanie noworoczne ŻYJ W AKCJI this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Prześlij tutaj: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!